A Bennfentes.net Média kft.
ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA
I. A tájékoztató célja Jelen tájékoztató célja az, hogy az Bennfentes.net Média kft. tájékoztatást nyújtson ügyfelei, szerződéses partnerei és a Weboldal látogatói részére ezen személyek személyes adatait érintő adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre jogosult személyről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy mely személyek ismerhetik meg az adatkezelő által kezelt személyes adatokat. A tájékoztatás kiterjed az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Jelen tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében (Általános Adatvédelmi Rendelet, továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: „Infotv.”) foglaltaknak megfelelően biztosítja a jogszerű, tisztességes és átlátható adatkezelés elvének, valamint az érintettek információs önrendelkezési jogának érvényesülését.

II. A tájékoztató hatálya A tájékoztató hatálya az Bennfentes.net Média kft. által folytatott minden olyan adatkezelésre és adatfeldolgozásra kiterjed, amely természetes személy adataira vonatkozik.

III. Értelmező rendelkezések 1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.
2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
3. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.
4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
5. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel - az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel.
6. adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége.
7. profilalkotás: személyes adat bármely olyan - automatizált módon történő - kezelése, amely az érintett személyes jellemzőinek, különösen a munkahelyi teljesítményéhez, gazdasági helyzetéhez, egészségi állapotához, személyes preferenciáihoz vagy érdeklődéséhez, megbízhatóságához, viselkedéséhez, tartózkodási helyéhez vagy mozgásához kapcsolódó jellemzőinek értékelésére, elemzésére vagy előrejelzésére irányul.
8. Szolgáltatás: a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatás, amely célja, hogy magyarországi eseményekkel foglalkozó média-tartalmakat (így híreket, videókat, grafikonokat, más média tartalmat) közvetítsen az Előfizetők részére.
9. Szolgáltató: a Weboldalt üzemeltető, ezáltal a Szolgáltatást nyújtó Bennfentes.net Média kft.
10. Előfizető: a Szolgáltatás igénybevétele érdekében a Szolgáltatóval szerződő fél.
11. Felhasználó: a Weboldalt felkereső és azt előfizetés, előzetes regisztráció nélkül böngésző személy.
12. Weboldal: a http://bennfentes.net honlapon elérhető weboldal.

IV. Az adatkezelés alapelvei Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. A Szolgáltató úgy is, mint adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy az adatkezelésre vonatkozó szabályok alkalmazása során biztosítja az érintettek magánszférájának védelmét. A kezelt adatokat az adatkezelő megfelelő intézkedésekkel védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

V. Az adatkezelő megjelölése A Weboldal használata során és a Szolgáltatás igénybevétele érdekében megadott személyes adatokat az Bennfentes.net Média kft., mint adatkezelő kezeli.
Az adatkezelő adatai:
Neve: Bennfentes.net Média Kft.
székhelye: 1036 Budapest, Bécsi út 52-54. 2. em. 4.
Cégjegyzékszám: 01-09-385734
A cég statisztikai számjele: 29277890-6312-113-01
Adószám: 29277890-2-41
Közösségi adószám: HU29277890
HUOCCSZ.01-09-385734
Kiadásért felelős személy:
Pósa Károly ügyvezető-tulajdonos, főszerkesztő.

VI. Az adatkezelés célja Az adatkezelés célja:
a) az adatkezelő által a Weboldalon nyújtott Szolgáltatás érdekében létrejött információszolgáltatás,
b) a Weboldal működésének ellenőrzése, visszaélések megakadályozása,
c) az érintettek által feltett kérdések alapján tájékoztatás nyújtása a Szolgáltatásról,
d) panaszkezelés

VII. A kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama A Szolgáltató az egyes adatkezelési célokhoz köthetően, kizárólag az érintettek által a Szolgáltatás igénybevétele érdekében a Weboldalon keresztül megadott alábbi személyes adatokat kezeli.
a) a Weboldal működésének ellenőrzése, visszaélések megakadályozása érdekében: webhelyhasználati adatok. A Weboldal működésének ellenőrzése folyamatosan történik. Az e célból kezelt személyes adatok minden ellenőrzési ciklus végén, azaz 2022. június 30-án törlésre kerülnek kivéve azokat az adatokat, melyekkel kapcsolatban visszaélés gyanúja merült fel. Ebben az esetben az adatkezelés időtartama a vonatkozó hatósági eljárás lefolytatásának időtartama. Panaszkezeléssel összefüggésben az adatkezelés időtartama a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv (jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató hatályba lépése idején a 2013. évi

V. törvénnyel elfogadott Polgári Törvénykönyv) rendelkezései alapján fennálló általános elévülési idő, mely jelenleg 5 év.

VIII. Cookie (süti) A Szolgáltató a Weblapján és társult oldalain „cookie”-kat (sütik) használ, melyek célja, hogy teljesebb körű szolgáltatást nyújtson látogatóinak részére. A testreszabott kiszolgálás és a kényelmi funkciók érdekében böngésző cookie tárolja törlésig a megtekintett terméket, a legutolsó oldalra lépés időpontját, a chat funckióban való azonosítást, a kosárba helyezett termékeket, hírlevél (popup) felugró ablak bezárását. A böngésző cookie alkalmazása a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával visszautasítható, ebben az esetben azonban a Felhasználó nem fogja tudni ezt a kényelmi funkciót használni.

IX. Webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló külső társaságok 1. A Szolgáltató a Weblap működéséhez külső webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló társaságokat vesz igénybe, amelyek a Szolgáltatótól függetlenül végzik tevékenységüket. 2. A Szolgáltató a Google Inc. Google Analytics és Google Adwords szolgáltatását használja. A Google Inc. cookie-kat és web beacont (web jelző) használ információgyűjtés céljából, valamint annak érdekében, hogy segítse a Weblap használatának elemzését. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IPcímét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. a Google Adwords remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a Felhasználók készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a Felhasználó azonosítását egyéb weboldalakon is. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el. A Google Inc. weboldalán a Google Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak az alábbi honlapon: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ads/. A web beacon visszautasítására nincs lehetőség.

X. Az adatkezelés jogalapja 8.1 Az érintett személyes adatainak Szolgáltató általi kezelése az alábbi felhatalmazottságon alapul:
a) az adatkezelő által a Weboldalon nyújtott Szolgáltatás érdekében létrejött teljesítése esetén: Az előfizetői szerződések teljesítése érdekében kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján a szerződés teljesítése. Az előfizetői szerződések teljesítéséhez kapcsolódóan megadott számlázási adatok (név, számlázási cím és adóazonosító jel) kezelésének jogalapja az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja - a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése).
b) a Weboldal és a szolgáltatások működésének ellenőrzése, visszaélések megakadályozása érdekében: Az adatkezelés jogalapja: - egyrészről az érintett hozzájárulása (GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja), - másrészről az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, ideértve különösen a magyar büntető törvénykönyv rendelkezéseibe ütköző cselekmények meggátolását, erre irányuló kísérletek kiszűrését (GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja – 2012. évi C. törvénnyel elfogadott Büntető Törvénykönyv XLIII. fejezet).
c) az érintettek által feltett kérdések alapján tájékoztatás nyújtása érdekében: Az érintett által feltett kérdések megválaszolása, ezzel összefüggésben tájékoztatás nyújtása tekintetében az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja).
d) panaszkezelés során: Az adatkezelés jogalapja az adatkezelésre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja – A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény VI. fejezet).
8.2 Az adatkezeléshez történő hozzájárulás megadása, a hozzájárulás visszavonásának módja: A hozzájárulás megadásának módja a Weboldalon elérhető és megjelenő jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató megismerése és önkéntes elfogadása, melynek megtörténtét az érintett elismer és igazol. Az érintettnek jogában áll az adatkezelési hozzájárulását bármely időpontban visszavonni, a hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájárulás visszavonás előtti - hozzájárulás alapján végrehajtott - adatkezelés jogszerűségét. Az érintett az adatkezelési hozzájárulását az info (kukac) benntfentes.net e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, az érintett adatkezelési hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, valamint az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok kezelése tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell. A Felhasználó a fenti hozzájárulását teljes egészében, vagy az egyes célokra és kapcsolattartási módokra kiterjedően is bármikor, korlátozás és indoklás nélkül visszavonhatja. Abban az esetben, ha az igénylő a továbbiakban nem kíván a Szolgáltató részéről hírleveleket, elektronikus úton küldött marketing célú megkereséseket kapni, úgy az ez iránti hozzájárulását a részére elektronikus úton megküldött hírlevelekben, marketing célú levelekben elhelyezett „Leiratkozom a marketing célú megkeresésekről” gombra történő kattintással is visszavonhatja, egyéb esetben pedig az info (kukac) benntfentes.net e-mail címre küldött levelében jelezheti. A hozzájárulás visszavonását, illetve a kapcsolatfelvétel bármely módjának tiltását követően a Szolgáltató az adatokat a hozzájárulás korábbi meglétének és érvényességének, valamint a korábban megvalósult kapcsolatfelvételek, célzott megkeresések, marketing tevékenységek jogszerűségének igazolhatóságának érdekében, jogos érdek jogalapon, a hozzájárulás visszavonásától számított 5 évig megőrzi.

XI. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre
 Az adatkezelő közvetlen irányítása alatt álló személyek Az érintett által megadott személyes adatokhoz az adatkezelő közvetlen irányítása alatt álló munkatársai férhetnek hozzá, akik az adatokat az adatkezelőnél mindenkor hatályos belső szabályoknak és eljárásrendnek megfelelően kezelik.
 Adatfeldolgozók A Szolgáltató más adatfeldolgozót a Szolgáltatás nyújtása érdekében, illetőleg azzal összefüggésben nem vesz igénybe.

XII. Az érintettek jogai és érvényesítésük  Tájékoztatáshoz való jog Az érintett az adatkezelő fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy az adatkezelőnél személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől információt kérjen arról, hogy az adatkezelő milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen célból, milyen forrásból és mennyi ideig kezeli, illetve, hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket. Az adatkezelő az érintett tájékoztatás iránti kérelmére legfeljebb 30 napon belül, az érintett által megadott elérhetőségre küldött postai vagy elektronikus levélben válaszol. Az érintett jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférést kapjon akként, hogy az adatkezelő az érintett általa kezelt személyes adatait írásban, postai vagy elektronikus úton megküldi az érintett részére.  Helyesbítéshez való jog Az érintett az adatkezelő jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségein keresztül, írásban vagy elektronikus úton kérheti, hogy az adatkezelő késedelem nélkül módosítsa valamely személyes adatát, illetőleg az adatkezelés céljait figyelembe véve kérheti a hiányosan felvett személyes adatai kiegészítését. Az adatkezelő a kérelmet legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az érintettet az érintett által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy elektronikus úton, írásban értesíti.  Törléshez, zároláshoz való jog Az érintett az adatkezelő jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségein keresztül, írásban vagy elektronikus úton kérheti, hogy az adatkezelő késedelem nélkül törölje személyes adatait, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll.
A személyes adatot törölni kell, ha a) kezelése jogellenes;
b) az érintett kéri (visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja);
c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte, vagy
f) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs más jogszerű ok az adatkezelésre, valamint
g) az érintett személyes adatait az adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az adatkezelő zárolja továbbá az érintett személyes adatait, illetve az adatkezelést korlátozza, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a zárolás/korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Az adatok zárolása, korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatok zárolása, korlátozása addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adatok törlése / zárolása / korlátozása iránti kérelmet az adatkezelő legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az érintettet az érintett által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy e-mailben, írásban értesíti.
 Adathordozhatósághoz való jog Az érintett az adatkezelő jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségein keresztül, írásban vagy elektronikus úton kérheti az adatkezelőtől, hogy az érintettre vonatkozó, az érintett által az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Az érintett továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő abban az esetben, ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. Az adatok hordozhatóságához való jogának gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Az adatkezelő az érintett kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről érintettet az érintett által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy e-mailben értesíti.
 Tiltakozás személyes adat kezelése ellen Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény- kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben. Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja. Ha az érintett, az adatkezelő döntésével nem ért egyet vagy ha az adatkezelő a döntéshozatalra nyitva álló 15 napos határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított - 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

XIII. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotás A profilalkotás a személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők (így például érdeklődési kör, személyes preferenciák) értékelésére, elemzésére vagy előrejelzésére használják. Az adatkezelő nem alkalmaz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatalt, ideértve a profilalkotást is. Amennyiben az adatkezelő a jövőben ilyen adatkezelésen alapuló döntéshozatali eljárást vezetne be, úgy az érintettet előzetesen elektronikus úton megfelelően tájékoztatni fogja az alkalmazott logikáról, módszerről és annak lényegéről, és lehetőséget biztosít érintettnek arra, hogy az adatkezelő részéről beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, vagy a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

XIV. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek Amennyiben az érintett jogellenes adatkezelést tapasztal, a jogi eljárás kezdeményezése előtt célszerű panaszát először az adatkezelőnek elküldenie, mivel így lehetőség nyílik arra, hogy az adatkezelő a jogszerű állapotot magától helyreállítsa.
 Bírósági jogérvényesítés
Az érintett a jogainak megsértése esetén, bíróság előtt polgári pert kezdeményezhet. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét a következő linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezi. A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e törvényben védett jogai megkövetelik.
 A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárása
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Ha a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsérelem vagy annak közvetlen veszélye fennállását megalapozottnak tartja, az adatkezelőt a jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye megszüntetésére szólítja fel. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
e-mail: [email protected]
telefon: +36 (1) 391-1400
fax: +36 (1) 391-1410
honlap: www.naih.hu

XV. Az érintett nyilatkozata Az érintett jelen adatvédelmi tájékoztató elfogadásával kijelenti, hogy az internetes rendszer által automatikusan rögzített adatok kezeléséhez, felhasználásához a tájékoztatóban rögzített feltételek mellett hozzájárul, továbbá az adatvédelmi tájékoztató tartalmát magára nézve kötelező erejűnek ismeri el. Az érintett kijelenti továbbá, hogy teljes cselekvőképességgel, illetve szerződéskötési képességgel rendelkezik, jognyilatkozatok megtételében semmilyen tekintetben nem esik korlátozás alá.

XVI. A jelen tájékoztató felülvizsgálata, módosítása Az adatkezelés körülményei időről-időre megváltozhatnak, illetve az adatkezelő bármikor dönthet arról, hogy a folyamatban levő adatkezelését új adatkezelési céllal egészíti ki, ezért az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót bármikor módosítsa. Az új, vagy módosított adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató az adatkezelő honlapján is közzétételre kerül. Az adatkezelő által bevezetésre kerülő új adatkezelési cél(ok)ból az érintett személye adata(i) kizárólag az érintett előzetes, jelen tájékoztatóban foglaltak szerinti hozzájárulása, illetőleg az adatkezelésre feljogosító egyéb jogalap fennállása esetén kezelhető(ek).

XVII. Irányadó jogszabályok Az érintett személyes adatainak kezelésére az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
 Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („GDPR”)  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

XVIII. Hatálybalépés A jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató 2021. július 19. naptól hatályos.